FAQ

1.Jak wygląda procedura likwidacji szkody?

Kupno polisy ubezpieczeniowej ma dać nam ochronę finansową w razie wypadku samochodowego, zalania mieszkania, pożaru domu czy włamania. Szkoda, która nas dotyka może mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy. Ewentualne przyznanie odszkodowania uzależnione jest od przeprowadzenia procedury likwidacyjnej, która ustala m.in. zasadność naszego wniosku, rozmiar szkody oraz wysokość należnego odszkodowania. 

Nie jest to proces czasochłonny, ale musimy być przygotowani, na co najmniej jedno spotkanie z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego (tak zwanym likwidatorem). Dokona on oględzin i oceni rozmiar szkód. Cała droga odszkodowawcza powinna zamknąć się w okresie 30 dni. Na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku możemy liczyć po spełnieniu kilku przesłanek, np. musimy utrzymać stan faktyczny po dokonaniu się szkody (czyli np. nie możemy zamalowywać smug wody na suficie w zalanym przez sąsiadów mieszkaniu) aż do wizyty likwidatora; szkoda musi zostać wyrządzona przez wydarzenie lub zjawisko określone w umowie, lub w regulaminie bezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się procedura likwidacji szkody?

Na początku musimy niezwłocznie powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o fakcie wystąpienia szkody. Możemy tego dokonać telefonicznie, faksem, lub e-mailem. Od tego momentu rusza procedura. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 7 dni na podjęcie niezbędnych czynności, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.

Obowiązki poszkodowanego  

Na poszkodowanym, poza oczywistym obowiązkiem poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o powstaniu szkody – spoczywa również powinność utrzymania stanu faktycznego powstałego po szkodzie przez okres niezbędny do wszczęcia procedury przez ubezpieczyciela. To skomplikowane zdanie łatwo wyjaśnić na prostym przykładzie: jeśli nasze mieszkanie zostało zalane przez sąsiadów, nie możemy usuwać szkody (czyli np. malować zalanego sufitu) do czasu pojawienia się komisji z naszego towarzystwa ubezpieczeniowego. Oczywiście, jeśli istnieją przesłanki do pogłębiania się szkody, mamy prawo do interwencji. 

Wizyta likwidatora

Po tym, jak poinformujemy naszego ubezpieczyciela o wystąpieniu szkody, w ciągu kilku dni w miejscu objętym ubezpieczeniem (np. naszym mieszkaniu) pojawi się pracownik (tzw. likwidator), który oceni skalę zjawiska oraz rozmiar zniszczeń.  

Skompletuj dokumenty 

Trochę czasu poświęcimy na skompletowanie niezbędnych dokumentów i rachunków. Jednym z nich jest rachunek strat, a w przypadku włamania czy wypadku samochodowego konieczny będzie również protokół policyjny. Musimy dostarczyć ubezpieczycielowi pisemne zgłoszenie szkody – zawierać powinno ono m.in. nr polisy, nr certyfikatu i okres ubezpieczenia. W przypadku utraty mienia bardzo pomocne będą również wszelkie rachunki, faktury i inne dokumenty potwierdzające wartość przedmiotów. 

Towarzystwo musi się zastanowić 

Po wizycie likwidatora towarzystwo musi przeanalizować sytuację: kto jest sprawcą szkody, czy nasze roszczenia są zasadne, czy nasza polisa obejmuje rodzaj szkody, która wystąpiła. Towarzystwo ubezpieczeniowe podejmuje wtedy także decyzję o wysokości odszkodowania.  

Podjęcie decyzji przez towarzystwo ubezpieczeniowe

Towarzystwo ubezpieczeniowe po wyczerpaniu ścieżki likwidacyjnej (wizyta likwidatora, dostarczenie przez nas niezbędnych dokumentów) podejmuje decyzję, co do zasadności wypłaty odszkodowania. Nieprzekraczalnym terminem jest 30 dni od zgłoszenia przez nas szkody – dotyczy to część bezspornej odszkodowania. Towarzystwo może zdecydować się na przyjęcie odpowiedzialności finansowej za wystąpienie szkody, może też odmówić wypłaty odszkodowania. My również mamy prawo negacji warunków oferowanych przez ubezpieczyciela. Możemy nie zgodzić się z jego decyzją (chociażby w przypadku, gdy uważamy, że suma odszkodowania jest za niska). Wtedy jednak proces wypłaty odszkodowania przedłuży się (w zależności od tego, czy sprawę z towarzystwem załatwimy polubownie, czy poprzez spór w sądzie). 

Co to jest szkoda?

Warto wiedzieć, jak definiowany jest przedmiot postępowania likwidacyjnego: 

– szkoda rzeczowa: to zniszczenie, strata, lub uszczerbek mienia osoby trzeciej oraz następstwa tych zdarzeń

– szkoda osobowa: uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia oraz ich następstwa lub śmierć 

Istnieją dwa rodzaje szkód:

– Niemajątkowe, powstałe w wyniku naruszenia dóbr osobistych osoby ubezpieczonej,

– Majątkowe, powstaje wtedy, gdy mamy do czynienia ze stratą. Straty mogą dotyczyć wielu aspektów: zmniejszenia majątku, utracenia korzyści. 

Ważne jest to, co wywołało szkodę 

Nie każda szkoda skutkuje wypłaceniem przez towarzystwo odszkodowania. Przykładowo: jeśli na nasz dom przewróciło się drzewo, a polisa nie uwzględniała tego zdarzenia, niestety możemy zapomnieć o pieniądzach z ubezpieczalni. Zajrzyj również do tak zwanych „Wyłączeń” – tam dowiesz się, o wszystkich sytuacjach, które towarzystwo z góry wyklucza, jako te, za które nie chce odpowiadać (np. uszkodzenie mienia w wyniku ataku terrorystycznego). Zapomnij również o ubezpieczeniu, gdy szkoda nastąpiła w wyniku Twojego zaniedbania (np. złodziej dostał się do mieszkania przez nie zamknięty balkon, dach przeciekł, ponieważ nie był remontowany).

Zmiany w przepisach – uproszczenie procedury likwidacyjnej ubezpieczeń komunikacyjnych

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych wprowadziła ułatwienia w wypłacie odszkodowania w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych. Jeśli szkoda wynosi mniej niż 3 tys. zł istnieje możliwość jedynie kontaktu telefonicznego z ubezpieczycielem. Od razu powinna również nastąpić wypłata odszkodowania.
 

2. Jak sprawdzić wiarygodność towarzystwa, w którym chcę wykupić ubezpieczenie?

Chcesz kupić ubezpieczenie, jednak nie wiesz w jaki sposób sprawdzić czy dane towarzystwo ubezpieczeniowe będzie dla Ciebie rzetelnym i wiarygodnym partnerem. Otóż jest na to sposób. Możesz zapoznać się z ratingami ceniającymi wiarygodność ubezpieczycieli. 

Czym jest rating

Zadaniem ratingu jest analiza – na którą składa się wiele czynników jakościowych i ilościowych – zarówno ubezpieczyciela, jak i jego otoczenia gospodarczego oraz wydawanie opinii dotyczącej stopnia wiarygodności firmy.

Rolą ratingu jest sprowadzenie do jednego, łatwego i zrozumiałego kodu literowego wszystkich rodzajów ryzyka cząstkowego, składającego się na ryzyko inwestycyjne jakie ponoszą partnerzy firmy. Rating jest oceną przedsiębiorstwa, banku, towarzystwa ubezpieczeniowego, państwa, która ma określić jakie jest prawdopodobieństwo wywiązania się w przyszłości dłużnika z zaciągniętego długoterminowego zobowiązania na określonych warunkach.

Stosowane na świecie określenie ratingu dotyczy:

systemu oceny i klasyfikacji ryzyka inwestycyjnego

potwierdzenia standingu finansowego i solidności partnera, stanowiąc jednocześnie jego wizytówkę i reklamę

procesu standaryzacji ryzyka inwestycyjnego na rynku finansowym, zakończonego przyznaniem oceny wiarygodności finansowej

Rodzaje ratingów

Dla osób ubezpieczonych bardzo ważna jest ocena bezpieczeństwa oferowanej ochrony ubezpieczeniowej, tj. zdolności ubezpieczyciela do wypłaty potencjalnych świadczeń i odszkodowań w przyszłości oraz innych zobowiązań wynikających z treści zawartych umów ubezpieczenia. 

Rating może być oparty na różnych źródłach informacji:

rating dobrowolny to taki, w którym baza informacyjna jest bardzo szeroka i obejmuje dane wewnętrzne

rating kwalifikowany oparty jest tylko na danych ogólnodostępnych, np. publikatorach i mediach

3. Rozmyśliłem się i nie chcę już polisy, którą opłaciłem. Czy mam prawo zrezygnować i czy odzyskam swoje pieniądze?

Rezygnacja z polisy ubezpieczeniowej jest możliwa gdy:

towarzystwo ubezpieczeń ponosi już odpowiedzialność, ale nie otrzymało należnej składki ubezpieczeniowej – wówczas w trybie natychmiastowym umowa rozwiązuje się z mocy prawa z końcem okresu, na który przypada nieopłacona składka (art. 814 § 2 k.c.);

towarzystwo ubezpieczeń otrzymuje informacje o okolicznościach, które powodują, że nie wyraziłoby zgody na zawarcie takiego ubezpieczenia; zakład ubezpieczeń ma od momentu uzyskania takiej informacji 30 dni na wypowiedzenie umowy (art. 816 § 2 k.c.);

ubezpieczający zawiera polisę na okres dłuższy niż sześć miesięcy; jeżeli jest osobą fizyczną, ma na rezygnację z umowy 30 dni, a gdy jest przedsiębiorcą – siedem dni licząc od daty zawarcia ubezpieczenia; wypłata składki jest pomniejszona o okres ochrony.(art. 812 § 4 k.c.).

Przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej należy bardzo dokładnie zaznajomić się z ogólnymi warunkami oraz zakresem ubezpieczenia. 

4.Co to jest karencja w ubezpieczeniu zdrowotnym?

Często w ubezpieczeniach zdrowotnych mamy do czynienia z tzw. okresem karencji. Jest to okres bezpośrednio po zawarciu ubezpieczenia, przez który towarzystwo nie udziela ochrony, chyba, że do zdarzenia dojdzie w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Zazwyczaj karencja trwa 3-4 miesiące. Oznacza to w praktyce, że od momentu zawarcia umowy przez okres karencji nie przysługują nam świadczenia, za które już płacimy składkę. Chodzi o to, aby ubezpieczenie na siebie „zarobiło” i żeby uniknąć sytuacji, w których ktoś celowo wykupuje ubezpieczenie zdrowotne, gdy planuje korzystać z kosztownych świadczeń zdrowotnych. Niektóre towarzystwa dają możliwość wykupienia karencji poprzez uregulowanie dodatkowej opłaty. Dla zdarzeń takich jak: opieka w czasie ciąży lub świadczenia stomatologiczne obowiązuje dłuższy okres karencji. Na te świadczenia możemy czekać nawet 8 do 12 miesięcy.

 5. Czy są jakieś wyłączenia odpowiedzialności w obowiązkowym ubezpieczeniu OC?

Zgodnie z ustawą ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

wyrządzone samemu sobie;

wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba, że odpowiedzialność za powstała szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu niż pojazd przewożący te przedmioty;

polegające na utracie biżuterii, gotówki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, itp.;

polegające na zanieczyszczeniu środowiska.

6. Co jest brane pod uwagę przy obliczaniu składki za OC pojazdów mechanicznych?

Podstawowe parametry wpływające na wysokość składki ubezpieczeniowej u wszystkich ubezpieczycieli to: \

stałe zameldowanie właściciela pojazdu ewentualnie siedziba firmy (kod pocztowy),

marka i model pojazdu,

pojemność silnika;

wiek właściciela oraz współwłaściciela (jeśli występuje),

przebieg ubezpieczenia (tzw. „szkodowość klienta”)

schemat płatności (jednorazowo, na raty).

Dodatkowe elementy, które mogą wpływać na składkę (w wybranych zakładach ubezpieczeń):

okres eksploatacji pojazdu,

ilość lat posiadania prawa jazdy,

wiek posiadanych dzieci,

wykonywany zawód,

płeć,

zawarte inne ubezpieczenia majątkowe/życiowe u konkretnego ubezpieczyciela.